Regiebehandelaar

De regiebehandelaar binnen de GGZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg voor een cliënt binnen een behandeling. Dit betekent kort gezegd dat de regiebehandelaar er op toe moet zien dat de behandeling als geheel van goede kwaliteit is en dat de behandelaren die bij de behandeling betrokken zijn in staat zijn om hun deel van de behandeling naar behoren uit te voeren.

De regiebehandelaar is ook formeel verantwoordelijk voor het vaststellen van een diagnose en het bespreken van het behandelplan met de cliënt. Praktisch gezien bereidt de behandelaar dit voor samen met de client en bekijkt de regiebehandelaar of deze zich hierin kan vinden.

Vanuit de overheid is het verplicht dat een regiebehandelaar beschikt over een z.g.n. BIG-registratie. Andere behandelaren die bij de cliënt betrokken zijn moeten ook aan strikte voorwaarden voldoen (b.v. minimaal een universitaire studie psychologie hebben afgerond); ze hoeven echter geen BIG-registratie te hebben.

Binnen Lumo GGZ werken zowel psychologen met als psychologen zonder BIG-registratie. Als uw behandelaar geen BIG-registratie heeft, dan is het dus vereist dat iemand anders de z.g.n. regiebehandelaar is.

Om zijn of haar taken goed uit te voeren zal de regiebehandelaar in dit geval ook verschillende afspraken hebben met de cliënt om de voortgang van de behandeling mee te beoordelen.

Binnen Lumo GGZ is dit als volgt georganiseerd:

S-GGZ:
Behandelingen in de S-GGZ zijn doorgaans langer van duur. Hier is het dus belangrijk dat de regiebehandelaar gedurende de behandeling regelmatig het verloop evalueert met de cliënt. In de S-GGZ zijn er daarom minimaal 3 contacten per jaar tussen de cliënt en de regiebehandelaar.

regiebehandelaar lumo ggz
  1. Het 3e gesprek dat de cliënt heeft is met de regiebehandelaar. In dit gesprek wordt de diagnose besproken en het behandelplan met de cliënt vastgelegd.
  2. Na ongeveer 3 maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling besproken, geevalueerd of het afgesproken behandelplan de gewenste resultaten lijkt op te leveren en indien nodig een aangepast behandelplan vastgelegd. Het kan zijn dat in dit gesprek samen met de cliënt besloten wordt om de behandeling op korte termijn af te ronden.
  3. Na ongeveer 10 maanden vindt wederom een evaluatie plaats. Ook nu wordt weer gekeken hoe de behandeling verloopt. Tevens wordt op dit moment een inschatting gemaakt of de behandeling binnen 12 maanden afgesloten kan worden, of dat de behandeling voor een 2e jaar vervolgd moet worden.


GB-GGZ:
Behandelingen in de GB-GGZ zijn doorgaans korter. De regiebehandelaar heeft daarom in principe alleen tijdens de intakefase en bij afronding van de behandeling zelf direct contact met de cliënt:

  1. Het 3e gesprek dat de cliënt heeft is met de regiebehandelaar. In dit gesprek wordt de diagnose besproken en het behandelplan met de cliënt vastgelegd.
  2. Aan het eind van het behandeltraject zal er nog een kort evaluatiemoment plaatsvinden.

Het verdere verloop van de behandeling wordt door de therapeut besproken met de regiebehandelaar in overleg dat zij daarvoor hebben. Wanneer de regiebehandelaar of behandelaar het nodig acht zal er een extra afspraak met de cliënt worden gemaakt.

De regiebehandelaar is het aanspreekpunt voor de cliënt voor zijn of haar gehele behandeling. De cliënt mag dan ook te allen tijde zelf contact opnemen met de regiebehandelaar of om een afspraak vragen. De regiebehandelaar zal hierbij zoveel mogelijk de behandelaar betrekken.