Tarieven

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft aangeraden om in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg het zorgprestatiemodel in te voeren.

Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd. In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar. Voor cliënten van Lumo GGZ zullen de veranderingen alleen gelden voor cliënten die zorg krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De verandering zullen niet gelden voor Kind en jeugd cliënten.

Zorgprestaties

Vanaf 2022 zijn er geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor u. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

  1. Consulten (sessies). Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die een cliënt heeft met de zorgverlener. Daarnaast zijn er toeslagen voor als er iets extra nodig is bij een consult.
  2. Groepsconsulten. De cliënt praat met de zorgverlener in een groep met andere cliënten. Op dit moment is dit niet van toepassing bij Lumo GGZ, maar dit kan in de toekomst wijzigen.
  3. Verblijfdagen: Dit is niet van toepassing bij Lumo GGZ.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of evt. reistijd. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze zijn op dit moment niet van toepassing bij Lumo GGZ. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan zal dit hier op de website gecommuniceerd worden. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

ZPM tarieven
Er zijn in het ZPM veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen ervan o.a. rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener: Een GZ psycholoog is bijvoorbeeld duurder dan een psycholoog.
  • Het type consult: Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult: Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De “Setting”, oftewel de plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk. Voor Lumo GGZ geldt de setting: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Planning = Realisatie
Bij Lumo GGZ hanteren wij het principe ‘Planning = Realisatie’. We gaan er hierbij vanuit dat de geplande tijd in de agenda ook besteed wordt aan uw consult. Als de afspraak 15 minuten of meer afwijkt, moet uw behandelaar deze afspraak aanpassen, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd gaat worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast dienen te worden.

Folders zorgprestatiemodel
Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en de veranderingen, kunt u onderstaande folders bekijken:


Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten in 2023

Omdat wij geen contract hebben, kunnen wij de rekening niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U ontvangt daarom de nota’s zelf. Wij hanteren daarbij de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor psychologische zorg (het NZA- tarief). Het NZA- tarief is afhankelijk van wie de zorg geeft, de lengte van de sessie en of het gaat om een diagnostiek of behandelsessie. U zult waarschijnlijk behandelt worden door een Gezondheidszorgpsycholoog. Hieronder een overzicht van de NZA- tarieven per sessie die bij ons van toepassing zijn indien u behandeld wordt door een Gezondheidszorgpsycholoog.

Prestatie_code

Naam

Financieringsstroom

Maximum-tarief (in Euro)

CO0043

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 5 minuten

ggz

56,52

CO0108

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 5 minuten

ggz

42,39

CO0173

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 15 minuten

ggz

95,36

CO0238

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 15 minuten

ggz

74,06

CO0303

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 30 minuten

ggz

157,79

CO0368

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 30 minuten

ggz

125,64

CO0433

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 45 minuten

ggz

219,08

CO0498

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 45 minuten

ggz

177,18

CO0563

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 60 minuten

ggz

242,79

CO0628

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 60 minuten

ggz

204,19

CO0693

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 75 minuten

ggz

293,14

CO0758

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 75 minuten

ggz

249,44

CO0823

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 90 minuten

ggz

360,49

CO0888

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 90 minuten

ggz

305,49

CO0953

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Diagnostiek 120 minuten

ggz

508,08

CO1018

Ambulant – kwaliteitsstatuut
sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
Behandeling 120 minuten

ggz

441,4

De tarieven kunt u vinden op de website: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Het gaat om individuele consulten in de setting Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair. De financieringsstroom is GGZ.

De tarieven kunt u ook vinden in bijlage 23D van de tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-23625-04. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_740194_22/1/

U ontvangt 15% korting op de rekening als u de nota tijdig aan ons betaalt
Indien u binnen de aangegeven termijn betaalt, ontvangt u 15% korting op de nota. We geven in de begeleidende brief bij de nota aan wat u aan ons moet overmaken (85%) van de nota. Betaalt u niet tijdig dan vervalt de korting en is het volledige NZA tarief van toepassing.

U declareert de nota bij uw zorgverzekeraar
U dient de nota in bij uw zorgverzekeraar. u ontvangt meestal binnen een paar dagen een vergoeding van uw zorgverzekeraar die afhankelijk is van uw zorgpolis. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat uw vergoeding is voor niet- gecontracteerde zorg. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar.

Is uw vergoeding 85% van het NZA- tarief of hoger dan wordt de behandeling volledig vergoed, mits u de nota tijdig betaald. Indien de vergoeding van uw zorgverzekeraar lager is dan 85% dan betaalt u een eigen bijdrage.

Als u nog een eigen risico heeft openstaan, zal uw zorgverzekeraar de vergoeding daarmee verrekenen.Kind & Jeugd

De vergoeding voor jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Lumo GGZ verwacht per 01-10-2023 een contract met de gemeente te hebben. 

Voor de regio’s waarmee wij geen contracten hebben geldt dat de behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dan wel alsnog mogelijk om te kiezen voor een behandeling. Echter worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. U dient de kosten hiervan dus zelf te betalen.

Niet nagekomen sessies
Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht.
Een niet nagekomen sessie kost € 75,-.

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk via info@lumoggz.nl. (wij adviseren u om geen gevoelige medisch inhoudelijke informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek). Wanneer u een groepsbijeenkomst niet kunt bijwonen, meldt u deze dan graag twee werkdagen eerder af.

Particulier
De kosten voor GGZ zorg die niet tot het basispakket behoort, bedraagt in 2023 € 117,33,- per 60 minuten.
Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en u kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04.


Prestatie_codeNaamFinancieringsstroomMaximum-tarief
OV0012Niet-basispakketzorg consultggz€ 117,33

Verwijsbrief van uw huisarts of erkende verwijzer
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u ook in 2023 een verwijsbrief nodig van uw huisarts of andere erkende verwijzer. Bij kinderen onder de 18 mag dit ook een beschikking van de gemeente zijn. Op deze verwijsbrief moet een datum staan van voor de intake, anders is de zorg onverzekerd. U zou deze dus voorafgaand aan de intake moeten ontvangen van uw verwijzer. Op deze verwijsbrief wordt door uw huisarts en/of POH-GGZ genoteerd welk type zorg u bij ons kunt ontvangen.

Aan de verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld. Deze zijn bekend bij uw huisarts of andere erkende verwijzer. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verwijzer.